Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Wolff Administratiekantoor, gevestigd te Joure

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door De Wolff Administratiekantoor gevestigd te Joure, hierna te noemen De Wolff.
 • 1.2 Bijzondere van de voorwaarden van De Wolff afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1.3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 • 1.5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en De Wolff deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • 1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • 1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • 1.8 Indien De Wolff niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Wolff in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

 • 2.1 De Wolff aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 • 2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van De Wolff onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
 • 2.3 Inkoopvoorwaarden worden slechts door De Wolff aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden. 

Artikel 3 Aanbiedingen. 

 • 3.1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is De Wolff gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen. 
 • 3.2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht De Wolff niet tot acceptatie van de opdracht. 
 • 3.3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten. 

Artikel 4 Afspraken. 

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van De Wolff binden de laatste niet, voor zover ze door De Wolff niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

Artikel 5 Honorering. 

De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van De Wolff geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 6 Aanbetaling. 

De Wolff is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van De Wolff overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 

Artikel 7 Overeenkomst. 

 • 7.1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor De Wolff door zijn schriftelijke bevestiging. 
 • 7.2 Elke met De Wolff aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat De Wolff zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie De Wolff zich zal wenden tot een instantie zijner keuze.

Artikel 8 Voorschotnota / voorlopige nota. 

 • 8.1 De Wolff is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een voorschotnota te zenden aan de opdrachtgever, gebaseerd op de globaal berekende tijd en kosten die hij aan de opdracht denkt te besteden. 
 • 8.2 Voor zover reeds werkzaamheden zijn verricht c.q. kosten zijn gemaakt, kan de opdrachtgever een voorlopige nota worden toegezonden, gebaseerd op de reeds door De Wolff aan de opdracht bestede tijd en daarvoor gemaakte kosten. 
 • 8.3 Opdrachtgever is gehouden de voorschotnota en / of voorlopige nota binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Elke nota wordt als aparte vordering beschouwd. 
 • 8.4 De Wolff houdt een exacte verantwoording bij van de aan de opdracht bestede tijd en kosten. Indien blijkt, dat het in rekening gebrachte voorschot op een bepaald moment door De Wolff verbruikt is, zal een nieuwe voorschotnota worden toegezonden. 
 • 8.5 Indien na voltooiing van de opdracht blijkt dat het berekende en door opdrachtgever betaalde voorschot hoger is geweest dan de waarde van de door De Wolff aan de opdracht bestede uren en / of gemaakte kosten, zal het teveel betaalde aan de opdrachtgever worden gerestitueerd. 

Artikel 9 Duurovereenkomsten. 

 • 9.1 Indien De Wolff met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden voorziet, maar in het door De Wolff periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke schriftelijk overeengekomen periode, of bij het ontbreken van een zodanige overeenkomst voor één jaar. 
 • 9.2 Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door één van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk schriftelijk overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden beëindigd. 
 • 9.3 Indien De Wolff zich bindt om gegevens en / of informatie, die de opdrachtgever aan De Wolff verstrekt te verwerken, kan de opdrachtgever de opdracht zonder inachtneming van de vooraf overeengekomen opzegtermijn beëindigen, mits de opdrachtgever aan De Wolff voordien een afkoopsom heeft betaald, welke afkoopsom De Wolff op verzoek aan de opdrachtgever zal geven. 

Artikel 10 Uitstel van de opdracht. 

 • 10.1 De Wolff heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. 
 • 10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van De Wolff overeenkomt. 
 • 10.3 Zodra het werk later voortgang vindt, is De Wolff bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor De Wolff voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 11 Verplichtingen van de opdrachtgever. 

De opdrachtgever zal aan De Wolff steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke De Wolff noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. 

Artikel 12 Geheimhouding. 

 • 12.1 De Wolff zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan hem, zijn personeel of door hem te werk gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. De Wolff zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken. 
 • 12.2 De Wolff zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen. 
 • 12.3 Indien De Wolff zich verbindt om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt aan De Wolff, zijn personeel of door hem te werk gestelde derden, met behulp van De Wolff zijn eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie die hij heeft ontvangen van De Wolff , niet door de opdrachtgever aan derden zal worden gegeven en dat de inhoud van die documentatie niet zonder De Wolff zijn schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt. 

Artikel 13 Annuleren. 

 • 13.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door De Wolff reeds aan de opdracht tijd tegen de kostende prijs te voldoen en is hij overigens voorts gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever vrijwaart De Wolff tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht. 
 • 13.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt De Wolff zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid. 

 • 14.1 De Wolff is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. 
 • 14.2 Wolff is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door De Wolff of door personen in zijn dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden; één en ander behoudens de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen. 
 • 14.3 De Wolff is voor tekortkomingen van personen in zijn dienst niet aansprakelijk indien hij aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken. 
 • 14.4 De Wolff is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Wolff beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de betreffende door de Wolff uitgevoerde dienst. 
 • 14.5 Aansprakelijkheid van De Wolff voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. De Wolff kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Wolff aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De Wolff toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 • 14.6 De Wolff is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien De Wolff is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 • 14.7 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens De Wolff in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan De Wolff te zijn gemeld. 
 • 14.8 De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van De Wolff gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Wolff en/of zijn ondergeschikte(n). 

Artikel 15 Reclame. 

 • 15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, De Wolff terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 
 • 15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering De Wolff schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de geleverde werkzaamheden en vervalt ieder recht op reclame. 
 • 15.3 De Wolff dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 

Artikel 16 Overmacht. 

 • 16.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf De Wolff , het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor De Wolff overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 
 • 16.2 De Wolff is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 

Artikel 17 Wanprestatie en ontbinding. 

 • 17.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal De Wolff ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 
 • 17-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: 
 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. De Wolff heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. 
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten. 
 • 17-3 De Wolff is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door De Wolff reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van De Wolff op vergoeding van kosten, schade en interesten. 

Artikel 18 Retentierecht. 

Wanneer De Wolff goederen / bescheiden van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De Wolff heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is. 

Artikel 19 Betaling. 

 • 19.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 • 19.2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op. 
 • 19.3 De Wolff is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de vervaltermijn van de factuurdatum. 
 • 19.4 De Wolff is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert. Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven. Voor overige vorderingen geldt dat De Wolff gerechtigd is 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00. 

Artikel 20 Toepasselijk recht. 

Op alle door De Wolff gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 21 Geschillen. 

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van De Wolff, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden. 

De Wolff is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De Wolff zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.